Foto: Hbl-arkiv

Finlandssvenska och finska scouter oense

Ett 40-årigt samarbete hotar att ta slut.

Finlands scouter har i höst inte förhandlat med Finlands svenska scouter om gemensamma medel för scoutverksamheten på finska och svenska.

Finlands svenska scouter uppger att Finlands scouter istället har skurit ner i bidrag som man kommit överens om i ett samarbetsavtal. Detta trots att det finlandssvenska förbundet påpekat att sparåtgärder är möjliga även inom den svenskspråkiga verksamheten.

– Vi vill att samarbetet med Finlands scouter fortgår men det kan inte ske på vilka villkor som helst, säger Finlands svenska scouters ordförande Carla Westersund i ett pressmeddelande.

Därför lämnade Finlands svenska scouter på onsdagen in en egen ansökan för det årliga verksamhetsbidraget till Undervisnings- och kulturministeriet.

Till Finlands svenska scouter hör 68 svenskspråkiga scoutkårer med nästan 4500 medlemmar.

Förtydligande om scoutsamarbete

Rubriken på FNB-artikeln om scoutsamarbetet var missvisande. Så här skriver Finlands Svenska Scouter: Samarbetet mellan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och FFS inleddes redan år 1977: det samarbetsavtal som då ingicks garanterar samma förmåner för alla scouter, såväl finsk- som svenskspråkiga. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter önskar givetvis att samarbetet fortsätter och vill garantera de svenskspråkiga scouterna lika medlemsförmåner i jämförelse med de finskspråkiga scouterna. Då vi å andra sidan i det rådande ekonomiska läget har varit tvungna att skära ned på de finskspråkiga scouternas förmåner är det inte mer än rimligt att vi också diskuterar alternativet att gallra bland de svenskspråkiga scouternas förmåner.

Detta överensstämmer också med andemeningen i vårt samarbetsavtal, som garanterar alla scouter lika medlemsförmåner: vi vill ju inte erbjuda scoutmedlemskap på två nivåer nationellt. Vi kommer därför att fortsätta diskussionen om nedskärningar i den svenskspråkiga scoutverksamheten.

I motsats till vad rubriken till er artikel 30.11 låter förstå fortsätter alltså samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga scouterna. I det allt stramare ekonomiska läget måste vi dessvärre följa principen om samarbete och gemensamt ansvar också i planeringen av nästa års budget, i sann scoutbroder- och systerskapsanda.

Styrelsen för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf