Prenumerera

Denna sida är föråldrad. Besök hbl.fi

HBL Total

399,00 €/år
105,00€/3 mån

HBL Weekend

t.ex. lö-sö
294,00 €/år

HBL Digital

199,00 €/år
20,00€/mån

Tryckta tidningen

eHBL på dator, pekplatta och smarttelefon *)

HBL Kväll på dator,
pekplatta och smarttelefon **)


*) eHBL laddas ned som applikation för IOS enheter(Ipad/Iphone) från Apple AppStore, för Android enheter via Google Play och för Windows Phone 8 och Windows 8 på Windows Store.

**) För att läsa HBL Kväll på dator skall du logga in med ditt digitala konto på e.hbl.fi eller i eHBL-applikationen för pekplattor och smarttelefoner med operativsystemen Android, iOS, Windows Phone 8 eller Windows 8.
HBL Total ger dig Hufvudstadsbladet sju dagar i veckan, som papperstidning och som e-tidning på din dator, pekplatta och smarttelefon. Dessutom får du tillgång till Hbl Kväll, HBL.fi och KSF Medias elektroniska textarkiv.

HBL Weekend ger dig Hufvudstadsbladet på veckosluten, som papperstidning och som e-tidning på din dator, pekplatta och smarttelefon. Dessutom får du tillgång till Hbl Kväll, HBL.fi och KSF Medias elektroniska textarkiv.

HBL Digital ger dig Hufvudstadsbladet sju dagar i veckan som e-tidning på din dator, pekplatta och smarttelefon. Dessutom får du tillgång till Hbl Kväll, HBL.fi och KSF Medias elektroniska textarkiv.

Allmänna prenumerations- och distributionsvillkor för Hufvudstadsbladet.

Hantering av personuppgifter samt prenumerations- och distributionsvillkor som gäller tidningen Hufvudstadsbladet.

Personuppgiftsansvarig är KSF Media Ab, organisationsnummer 2137240-1, Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors, tfn: +358 09 12531.

KSF Media Ab lagrar internt de personuppgifter kunden lämnar, dvs. adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och användandet av KSF Medias digitala tjänster, vilket även omfattar uppgifter som direkt eller indirekt lämnas till KSF Media genom utnyttjande KSF Medias digitala tjänster och erbjudanden.

Uppgifterna nämnda ovan används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för kunden.

Uppgifterna nämnda ovan komma att lämnas ut till KSF Medias koncernbolag. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till KSF Medias samarbetspartners för att KSF Media ska kunna leverera de produkter och tjänster KSF Media tillhandahåller. KSF Media ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än KSF Medias produkter och tjänster. KSF Media sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till 18 månader efter avslutad kundrelation. KSF Media uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register.

Genom att teckna en prenumeration, registrera ett kundkonto eller ge sina kontaktuppgifter till KSF Media samtycker kunden till KSF Medias hantering enligt ovan.

Kunden kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta KSF Media. Kunden kan också skriva till oss på adress KSF Media Ab, Kundservice, Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors eller sända epost till adressen register@ksfmedia.fi om kunden inte vill att KSF Media använder personuppgifterna i samband med marknadsföringen. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning. Kunden har också möjlighet att kostnadsfritt, en gång per år, få tillgång till vilken information som finns sparad, genom att kontakta KSF Medias kundservice.

Allmänna prenumerations- och distributionsvillkor för Hufvudstadsbladet.

Tidningen Hufvudstadsbladet (nedan "Hbl") utges av KSF Media Ab. Tidningen kan dessutom innehålla bilagor samt kommersiella instick som Hbl ensidigt äger rätt att bestämma om. Med Hbl i villkoren nedan avses alltid hela tidningen – oberoende av om det är en tryckt version eller en digital version – inklusive bilagor och motsvarande.

Dessa allmänna prenumerations- och distributionsvillkor reglerar det avtalsförhållande som uppstår mellan Hbl och prenumeranten då prenumeranten tecknat en prenumeration på Hbl. De allmänna avtalsvillkoren kompletteras av tvingande lagstiftning, allmän praxis i branschen samt det som eventuellt skilt har avtalats mellan Hbl och prenumeranten.

Dessa villkor gäller tills vidare och kan ensidigt ändras av Hbl utan förhandsmeddelande till prenumeranten. Gällande avtalsvillkor finns alltid till påseende på Hbl:s kundservice (Mannerheimvägen 18, Helsingfors) samt dessutom på Hbl:s webbplats hbl.fi

Prenumerationen är antingen en fortlöpande prenumeration eller en tidsbunden prenumeration. En fortlöpande prenumeration förnyas automatiskt vid prenumerationsperiodens utgång om den inte sagts upp av prenumeranten före det, medan en tidsbunden prenumeration upphör då prenumerationsperioden utgår. Prenumerationen börjar det datum prenumeranten önskat eller så snabbt som Hbl:s kundservice hunnit mata in nödvändiga uppgifter i prenumerationssystemet. Prenumeranten kan för en fortlöpande prenumeration fritt välja betalningsperiod (12, 6, 4 eller 3 månader).

I en prenumeration ingår alltid den tryckta tidningen och hela det digitala utbudet. I en digital prenumeration ingår hela det digitala utbudet (just nu eHbl på dator, eHbl på pekdator, eHbl på smarttelefon, hbl.fi (obegränsad tillgång), HBL Kväll och elektroniska textarkivet). Prenumeration utan det digitala utbudet finns ej att få. Digitala prenumerationer (utan den tryckta tidningen) har egna prenumerationsvillkor. Tidningen har rätt att neka tecknandet av en prenumeration ifall prenumeranten har en oreglerad skuld till någon av bolagets tidningar.

Lösenordet som prenumeranten får för att ha tillgång till det digitala utbudet, är personligt och det är inte tillåtet att sprida det utanför det egna hushållet. Bryter prenumeranten mot detta förbud äger Hbl rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas.

Prenumerant som studerar på heltid är berättigad till s.k. studierabatt, vars storlek fastställs för ett år i taget av Hbl. Rabatten förutsätter att den studerande bor i eget hushåll, att den tryckta tidningen beställs till studieorten och att prenumeranten i samband med tecknandet av prenumerationen anger läroanstalt, numret på sitt studiekort samt födelsedatum och -år. 50%-rabatt får den som tecknar en fortlöpande 12 månaders studieprenumeration på Hbl och är högst 29 år gammal. För förnyande av studieprenumeration tillsändes den studerande en kupong som skall stämplas på läroanstaltens kansli och returneras till Hbl:s kundservice.

Prenumeranten har rätt att göra uppehåll på den tryckta tidningen genom att i god tid före uppehållet meddela om detta till Hbl:s kundservice. Uppehållet måste vara minst en vecka och högst 3 månader långt. Under uppehållstiden har kunden tillgång till det digitala utbudet. Den digitala prenumerationen kan ej sättas på uppehåll. Hbl har rätt att av kunden uppbära en skälig avgift för administrationen av uppehållet på den tryckta tidningen, vilket i praktiken sker genom att ingen kompensation (förlängning av prenumerationsperioden) ges för uppehållets sju första dagar. Tidsbundna prenumerationer kompenseras ej för uppehållstiden. Prenumeranten har också rätt att göra tillfälliga adressändringar på sin prenumeration. Adressändringar måste vara minst sju (7) dagar långa för att KSF Media ska kunna garantera problemfri distribution. För kunder som vill ha ett mera flexibilitet vad gäller adressändringar och dess villkor, finns alternativet "flexprenumeration".

För utdelade men obetalda tidningar har Hbl rätt att av prenumeranten uppbära en summa som motsvarar priset för de utdelade tidningarna ökad med en skälig faktureringsavgift.

Mot betald prenumerationsavgift har prenumeranten rätt att erhålla samtliga nummer (s.k. söndagsprenumeration, lördag-söndagsprenumeration och fredag-söndags prenumeration omfattar dock den tryckta tidningen för ifrågavarande dagar) av Hbl. Hbl utkommer vanligen 7 dagar i veckan året runt. Undantag kan göras vid helgdagar och dagar i anslutning till helg samt av tungt vägande produktionsekonomiska eller -tekniska orsaker. De tidningsfria dagarna fastställs årsvis av Hbl och uppgifterna om dem finns på Hbl:s webbsida.

Prenumeranten har tillgång till det digitala utbudet varje dag

Prenumerationsavgiften fastställs normalt för ett år i sänder på senhösten så att den nya prenumerationsavgiften gäller fr.o.m. den 1 januari. Hbl har dock rätt att justera prenumerationsavgiften också vid andra tidpunkter. Hbl har rätt att utan att höra eller särskilt meddela prenumeranten uppbära den nya prenumerationsavgiften från och med datumet för justeringen. Godkänner prenumeranten inte den nya prenumerationsavgiften eller andra ändringar gällande sin prenumeration, har han rätt att säga upp sin prenumeration, varvid Hbl har rätt att fakturera prenumeranten för utdelade men obetalda tidningar enligt den tidigare gällande prenumerationsavgiften.

Hbl väljer fritt distributionssätt och -kanal för tidningarna. Målsättningen är dock att prenumeranten skall få sin tryckta tidning så tidigt som möjligt (morgondistribution). På områden som sådan inte finns att tillgå eller kostnaden för den är oskäligt hög i förhållande till prenumerationsavgiften används postens vanliga utdelning eller andra alternativa utdelningssätt och -kanaler. Detta innebär i vissa fall att den tryckta tidningen inte kan delas ut på utgivningsdagen utan först senare. Detta gäller särskilt under veckosluten på vissa områden inom Finland. Prenumerationspriset är dock det samma oberoende av utdelningssätt och – kanal och prenumeranten har således inte rätt till lägre prenumerationsavgift på grund av långsammare eller sämre distribution av den tryckta tidningen. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

Vid försenad eller utebliven tidningsutdelning strävar Hbl efter att prenumeranten skall få sin tidning redan samma dag. Detta förutsätter dock att prenumeranten så snabbt som möjligt meddelar att han noterat att tidningen saknas. För att få den tryckta tidningen levererad samma dag bör prenumeranten inom utsatt tid meddela Hbl eller det utdelningsbolag som Hbl anlitar. Kontaktuppgifterna till Hbl och utdelningsbolagen finns i varje nr av Hbl (begränsade uppgifter) och på Hbl:s webbsida http://hbl.fi/kundservice/utan-tidning. Prenumeranten ansvarar för att utdelaren har fri passage till postlucka eller -låda och att prenumerantens namn finns tydligt angivet på dessa.

Hbl:s ansvar vid försenad leverans* begränsar sig till att leverera den tryckta tidningen till prenumeranten. Vid helt utebliven leverans** kompenseras de uteblivna tryckta tidningarna genom att förlänga prenumerationstiden. För indirekt skada ansvarar Hbl i inget fall. Likaså ansvarar Hbl inte för utebliven tidning som beror på händelser av s.k. force majeure-karaktär (såsom t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, allvarliga produktionsstörningar eller maskinbrott, strejk, lockout eller avbrott i de allmänna kommunikationerna). I Hbl kan av trycktekniska orsaker förekomma smärre skillnader avseende färger, bildkvalitet och motsvarande. Hbl ansvarar inte för dessa skillnader och sedvanliga brister i dessa berättigar inte prenumeranten till prisnedsättning eller annan kompensation.

*Med försenad leverans förstås att den tryckta tidningen inte levererats senast vid den tidpunkt som distributören angett som bakre tidsgräns på ifrågavarande utdelningsområde; uppgifter om detta klockslag kan prenumeranten erhålla från Hbl:s kundservice.

**Med utebliven leverans avses att tidningen inte levererats till prenumeranten senast dagen efter det den normalt skulle ha utdelats.

I samtliga ärenden som gäller prenumerationen skall prenumeranten i första hand kontakta Hbl:s kundservice (Mannerheimvägen 18, PB 217, 00101 Helsingfors, tel (09)1253 500, pren@hbl.fi.

Prenumerantens uppgifter sparas i Hbl:s prenumerations- och kundregister. Uppgifterna används för att upprätthålla kundförhållandet. Hbl har också rätt att använda dessa uppgifter för välgrundade behov såsom marknadsföring och -undersökningar. Prenumeranten kan förbjuda denna användning genom att särskilt meddela om detta till Hbl:s kundservice.

Prenumeration som tecknats vid s.k. distansförsäljning kan utan särskilt skäl uppsägas av prenumeranten genom meddelande om detta till Hbl:s kundservice inom 14 dagar från det prenumeranten mottagit fakturan. Vid uppsägning av prenumeration under avtalsperioden kan den återstående delen av saldot kostnadsfritt överföras till en prenumeration åt en tredje person. I övriga fall löper prenumerationen avtalsperioden till slut. Eventuella återbetalningar av erlagda prenumerationsavgifter görs enbart vid dödsfall, då återbetalningen görs till den avlidne prenumerantens dödsbo, samt ifall prenumeranten flyttar utomlands eller utanför regionen.

Allmänna villkor vid köp av Hbl:s digitala prenumeration

Betalning av digital prenumeration samt uppsägning

1.1Den digitala prenumerationen betalas via de kanaler som erbjuds på kund.hbl.fi/kund.

1.2 Kunden kan oavsett betalningssätt när som helst säga upp sin digitala prenumeration genom att kontakta vår kundservice via telefon eller pren@hbl.fi. Den digitala prenumerationen är en tidsbunden prenumeration och den upphör då prenumerationsperioden utgår eller en fortlöpande prenumeration. Återbetalning sker ej.

1.3 Hbl förbehåller sig rätten till eventuella prisändringar. Priserna inkluderar moms.

1.4 Prenumerationen omfattar hela det digitala utbudet (just nu eHBL på dator, eHBL på pekplatta, eHBL på smarttelefon, hbl.fi (obegränsad tillgång), HBL Kväll och artikelarkivet).

1.5 Uppehåll på den digitala prenumerationen är inte möjlig.

Övriga villkor

2.1 Lösenordet, som prenumeranten får för att ha tillgång till det digitala utbudet, är personligt och det är inte tillåtet att sprida det utanför det egna hushållet. Bryter prenumeranten mot detta förbud äger Hbl rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas. Digital prenumeration som utnyttjas av fler än en person i företag, skolor eller motsvarande förutsätter ett separat avtal.

2.2 All lagring, kopiering och utskrifter av det digitala innehållet är tillåtet endast för personligt bruk.

2.3 Allt bruk av det digitala innehållet för reklam eller kommersiella syften skall avtalas på förhand med Hbl:s chefredaktör.

Användardata

3.1 Vid registrering skall kunden förse Hbl med korrekt kontaktinformation såsom e-postadress och namn.

3.2 Hbl lagrar eller läser ej kreditkortsnummer.

Ändring av avtalsvillkoren

4.1. Hbl har rätt att göra ändringar i dessa avtalsvillkor. Gällande villkor finns alltid till påseende på hbl.fi/prenumerera

Hantering av personuppgifter

5.1. All kundinformation sparas elektroniskt och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Särskilda villkor för köpta digitala lösnummer

6.1. Köp av digitalt lösnummer omfattar inte det sökbara artikelarkivet.

Företag, organisationer, myndigheter och kommuner

7.1. För företag, organisationer, myndigheter och kommuner erbjuds en lösning som ger ett visst antal personer tillgång till eHBL på dator. Detta avtal löper i minst ett år och faktureras enligt avtalsvillkor . Tilläggsinformation på pren@hbl.fi.

Allmänna villkor vid köp av HBL Webb prenumeration

1. Betalning av HBL Webb prenumeration samt uppsägning
1.1 Prenumeration på HBL Webb betalas i förväg via kreditkort på kund.hbl.fi/pren
1.2 Kunden kan säga upp sin prenumeration på HBL Webb genom att kontakta Hbl:s kundservice via telefon eller e-post. Prenumerationen på HBL Webb är en fortlöpande prenumeration och kundens kreditkort
debiteras månatligen. Debiteringen syns på kundens kreditkortskonto/faktura med referensen ”HBL Webb”. Annulleringar bör meddelas Hbl:s kundservice senast sju (7) vardagar före följande faktureringsperiod börjar. Vid annulleringar sker ingen återbetalning av tidigare betalt prenumerationspris. Hbl:s kundservice betjänar vard. kl. 8.00-16.00, e-post pren@hbl.fi, besöksadress Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors.
1.3 Hbl förbehåller sig rätten till eventuella prisändringar. Priserna inkluderar moms.
1.4 Prenumerationen på HBL Webb börjar då en lyckad debitering av prenumerationspriset har skett.
1.5 Prenumerationen omfattar allt innehåll på hbl.fi samt KSF Medias elektroniska textarkiv.
1.6 Uppehåll på HBL Webb prenumerationen är inte möjlig.
2. Övriga villkor
2.1 Lösenordet, som prenumeranten skapar för att få tillgång till prenumerationen, är personligt och det är inte tillåtet att sprida det utanför det egna hushållet. Bryter prenumeranten mot detta förbud har Hbl rätt att omedelbart avsluta prenumerationen, varvid erlagd prenumerationsavgift inte återbetalas.
2.2 All lagring, kopiering och utskrifter av innehållet på hbl.fi är tillåtet endast för personligt bruk.
2.3 Allt bruk av innehållet på hbl.fi eller KSF Medias elektroniska textarkiv för reklam eller andra kommersiella syften skall avtalas på förhand med respektive tidnings chefredaktör.
3. Användardata
3.1 Vid köp skall kunden förse Hbl med korrekt kontaktinformation såsom e-postadress och namn samt adress.
3.2 Hbl eller KSF Media Ab lagrar eller läser ej kreditkortsnummer – utan de sparas av betalningslösningsleverantören Nets Finland Oy, Industrigatan 21, 00510 Helsingfors, Contact Center 0600-414 243 (avgiftsbelagda samtal), www.nets.fi.
4. Ändring av avtalsvillkoren
4.1. Dessa villkor gäller tills vidare och kan ensidigt ändras av Hbl utan förhandsmeddelande till prenumeranten. Gällande villkor finns alltid till påseende på hbl.fi/prenumerera
5. Hantering av personuppgifter samt prenumerations- och distributionsvillkor som gäller HBL Webb.
5.1 Personuppgiftsansvarig är KSF Media Ab, organisationsnummer 2137240-1, Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors, tfn: +358 09 12531.
5.2 KSF Media Ab lagrar internt de personuppgifter kunden lämnar, dvs. adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och användandet av KSF Medias digitala tjänster, vilket även omfattar uppgifter som direkt eller indirekt lämnas till KSF Media genom utnyttjande KSF Medias digitala tjänster och erbjudanden.
5.3 De ovannämnda uppgifter används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för kunden.
5.4 De ovannämnda uppgifter kan komma att lämnas ut till KSF Medias koncernbolag. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till KSF Medias samarbetspartners för att KSF Media ska kunna leverera de produkter och tjänster KSF Media tillhandahåller. KSF Media ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än KSF Medias produkter och tjänster. KSF Media sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till 18 månader efter avslutad kundrelation. KSF Media uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register.
5.4 Genom att teckna en prenumeration, registrera ett kundkonto eller ge sina kontaktuppgifter till KSF Media samtycker kunden till KSF Medias hantering enligt ovan.
5.5 Kunden kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta KSF Media. Kunden kan också skriva till oss på adress KSF Media Ab, Kundservice,
Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors eller sända epost till adressen register@ksfmedia.fi om kunden inte vill att KSF Media använder personuppgifterna i samband med sin marknadsföring. Uppgifterna kommer i dessa fall att spärras för sådan användning. Kunden har också möjlighet att kostnadsfritt, en gång per år, få tillgång till vilken information som finns sparad genom att kontakta KSF Medias kundservice.

Stäng

Om du vill att tidningen levereras till olika adresser på vardagar och veckoslut kan du ta en flexprenumeration. Flexprenumerationer är alltid fortlöpande.

För prisuppgifter och prenumerationer, kontakta kundservice (e-post: pren@hbl.fi, tel: 09 125 3500).

Stäng