Hållbar stadsutveckling föds genom samarbete


Helsingfors
Drumsöbon Sture Christian Eklund (HBL 10.1) kommenterar vår insändare (HBL 31.12) och poängterar vikten av att beakta närdemokrati inom stadsutvecklingen. Helsingfors stad har långsiktigt arbetat för att stärka stadsbornas delaktighet och invånarnas påverkningsmöjligheter har utvidgats i snabb takt. Se www.hel.fi (underrubrik: Delta och påverka). I Stadsakademins insändare betonas att stadsforskningen måste byggas upp så att stadsborna, planerarna, förvaltningen, beslutsfattarna och forskarna samarbetar i forskningsprojekten samt åstadkommer forskningsresultat som bättre kan tillämpas i praktiken.

Tanken är att stadsutvecklingen och stadens beslut uttryckligen bör bygga på vetenskapliga forskningsresultat, inte till exempel på subjektiva uppfattningar. Stadsforskningen fördjupar sig i dagsläget allt mer i stadsbornas behov och erfarenheter samt erbjuder objektiva, internationellt jämförbara resultat som stöd för beslutsfattande och stadsutveckling. Aktiva stadsbor är en oumbärlig informationskälla för forskningen och utvecklingen.

Stadsakademin är ett samarbetsforum mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Helsingfors stad vars syfte är att sammanföra alla parter inom stadsutveckling, också stadsborna, och tillsammans identifiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt samt skapa framtidens stad.

Jari Niemelä
Professor i stadsekologi, dekanus, Helsingfors universitet