Generalplanen ett hot mot Drumsö


Stadsplanering. Den generalplan som föreligger har väckt oro på Drumsö.
Den ger utrymme för alltför höga effektivitetstal. Inom ramen för planen kan man bygga så gott som obegränsat med höghus, också på nuvarande småhustomter. Risken finns att den möjligheten kommer att utnyttjas maximalt, av ekonomiska skäl.
Planen är ritad utan urskiljbara tomtgränser och strandlinjer, vilket gör den svårare att tyda och ta ställning till och ger utrymme för alltför fria framtida tolkningar.
Utöver de här principiella invändningarna finns det anmärkningar av mera konkret natur.
Staden säger sig betona grönområdenas betydelse. Det märks inte i fråga om Drumsö, där så gott som samtliga nuvarande grönområden kan bebyggas. Ett exempel är Örnberget där vattentornet stod. Området ligger nära metrostationen och ägs av staden. Varför skulle staden inte kassera in byggrätten där?
Sina ”blåområden” tillmäter staden tydligen inget större värde. Vida havsvyer och öppna stränder, Drumsös kännetecken, får ge vika för höghus. På Drumsö finns redan nu områden som byggts på utfyllnadsmark och trenden fortsätter med kostsam muddring och pålning längs den norra stranden. Där dras en stadsboulevard, modeordet bland Helsingfors stadsplanerare. En stadsboulevard associerar till trädkantade alléer. På Drumsö betyder den trafikstockning och en blåsig genomfartsled mellan huskolosser.
Drumsös enda idrottsplan genomgick nyligen en dyr renovering. Enligt en version av generalplanen ska platsen fyllas av höghus medan sporten förvisas till ett mindre område på andra sidan gatan. Detta trots den stora andelen barnfamiljer på Drumsö.
Generalplanen kopplar inte till infrastruktur i form av skolor, dagis och annan service trots att den utgår från att Drumsös invånarantal nästan fördubblas inom de närmaste trettio åren. Stadens myndigheter förefaller jobba inom egna slutna sfärer utan blick för helheten. Planerna på en omfattande bosättning ute på Melkö är i det här skedet alltför orealistiska för att ens kommenteras.
Vid ett invånarmöte fick vi höra att Drumsö hör till Helsingfors stadskärna och att planeringen utgår från samma kriterier för hela stadskärnan. Just där ligger kanske felet. Helsingfors borde planeras och byggas så att de olika områdena får behålla sin särprägel. Det ger invånarna alternativ och hemkänsla. På Drumsö skapas trivseln av närheten till havet.
SFP i sydvästra Helsingfors vill tro att beslutsfattarna tar till sig de argument och alternativa planer som lagts fram av invånarna. Vi är inte emot utveckling och utbyggnad men vi vill att Drumsö växer inom ramar som också i fortsättningen gör stadsdelen attraktiv.
Om planen godtas i sin nuvarande form innebär det fria händer att i tio år framåt bygga sönder Drumsö.
Fram till den 29 januari kan man lämna in kommentarer om generalplanen till stadens registratur, antingen via nätet eller i pappersform.


Henrica Bargum
Styrelsemedlem, SFP Sydvästra Helsingfors