Konsekvensanalyser efterlyses

TTIP Tack Thorbjörn Kevin för Mitt i Vyn-texten (HBL 3.1) om TTIP-diskussionen. TTIP sägs vara ett modernt frihandelsavtal men på vilket sätt är oklart.
Det är min första fråga: på vilket sätt skiljer sig TTIP från äldre frihandelsavtal, vad är det som gör det modernt? Problemet med TTIP är det sätt som det har förhandlats fram. Avtalet har förhandlats i skymundan och främst med företag. Medborgarrörelserna har inte varit involverade i lika hög grad.  Precis som Kevin påpekar handlar detta i grunden om våra möjligheter att påverka och bestämma om våra liv och vår närmiljö.
Det är min andra fråga: på vilket sätt tryggar vi finländarnas demokratiska möjligheter att påverka vilka standarder produkter ska ha och på vilket sätt till exempel vår natur används i och med TTIP? Kunde denna process beskrivas tydligare? Avgörs eventuella tvister mellan stater och företag i internationella domstolar? Kan varje medlemsstat föra sin egen talan eller representeras de av EU? Ifall en medlemsstat har en tvist med ett företag som samtidigt har affärer i ett annat EU-land finns det då en risk att den enskilda statens intressen får ge vika för en annan stats affärsintressen? Är EU tillräckligt enigt för att kunna agera som en enhetlig part i ett frihandelsavtal?
I grunden handlar affärsverksamhet och villkoren för den om värderingar. Klarar vi verkligen av att diskutera detta på ett transatlantiskt plan och vems röst är det som då är starkast? Ingår det en strategi för hur man tryggar frivilligorganisationernas möjligheter att bevaka effekterna av frihandelsavtalet? Det kräver finansiering för att organisationerna ska kunna utveckla sina transatlantiska kontakter och samarbete.
Jag efterlyser också olika analyser om tänkbara följder av TTIP. Hur påverkar TTIP till exempel ursprungsbefolkningars, såsom samernas, rättigheter och det än så länge oratifierade ILO 169-avtalet? Vad betyder kombinationen TTIP och de nya skogs- och vattenlagarna där statsägda vatten och skogar bolagiseras? Vad betyder TTIP för arbetstagarnas rättigheter, vilket lands lagstiftning gäller för anställda? När och på vilket sätt får vi medborgare ta ställning till TTIP-avtalet? Frågan är minst lika stor som att gå med i Nato.
Ann-Jolin Grüne
Helsingfors