Asylsökande ryms i förläggningar

Asylsökande Redaktör Yrsa Grüne skriver i Hbl-ledaren (24.5) att de asylsökande i brist på alternativ placeras i polishäktet för att köa till mottagningscentret. Påståendet är felaktigt eftersom de som söker asyl i Finland placeras i förläggningar.
I Finland har förläggningarna beredskap att ta emot sökandena. Sökandena anvisas en plats vid en lämplig förläggning och de minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare styrs till grupphem som är avsedda för dem. Från och med början av året har sammanlagt 1 126 sökande anlänt till Finland, av vilka 60 minderåriga sökande utan vårdnadshavare.

Ledaren tar upp tagandet i förvar vilket i huvudsak berör de utlänningar som har ansökt om internationellt skydd men vars asylansökan förkastats. De har fått möjlighet att lämna landet frivilligt. Om en person som meddelats avslag inte lämnar landet frivilligt och dessutom försöker försvåra återsändandet till hemlandet måste han eller hon tas i förvar. Egentliga asylsökande tas sällan i förvar och i allmänhet endast i situationer där deras identitet måste utredas på grund av en specialsituation.

Innan en utlänning tas i förvar utvärderas alltid först möjligheten att använda andra säkringsåtgärder, av vilka den mest använda är anmälningsskyldigheten.

Varje fall av förvarstagande behandlas i tingsrätten där lagenligheten granskas. Den som har tagits i förvar ska friges genast när det inte längre finns förutsättningar för förvar. Tingsrätten bedömer med två veckors mellanrum om personen fortsatt ska hållas i förvar.

Tagande i förvar med stöd av utlänningslagen sker i regel vid förvarsenheten i Krämertsskog. Dess kapacitet (40 platser) har inte på länge varit tillräcklig i förhållande till behovet varför personer också hålls i förvar i polisens lokaler. Enligt lagen borde detta förfarande vara ett undantag.

Inrikesministeriet har försökt avhjälpa situationen genom att upprepade gånger föreslå finansiering som gör det möjligt att öka förvarskapaciteten. Tyvärr har regeringen ännu inte haft möjlighet att öka anslagen, vilket beror på den snäva situationen för statsfinanserna. Förslaget ska också ingå i budgeten för 2014.

Sirkku Päivärinne,
migrationsdirektör
Inrikesministeriet