Foto: Hbl arkiv

Höga gifthalter i grundvattnet kring Käringmossen

Vattnet i området kring avfallshanteringscentralen i Käringmossen i Esbo är förorenat. Årsrapporten visar att grundvattnet varit förorenat sedan 2003. Esbo miljönämnd behandlar frågan den 16 maj.

Grundvattnet är inte dugligt som hushållsvatten på ett provtagningsställe, visar rapporten. Här har vattnets elledningsförmåga och kloridhalt varit förhöjd sedan 2003. På ett annat ställe finns det för mycket barium i grundvattenprovet.

I Helsingforsregionens miljötjänster, HRM:s komposteringsområde, visar analyserna bland annat för mycket kväve och värmebeständiga koliforma bakterier. Fyra privata brunnar har undersökts och där visar analyserna att vattnet är dugligt som hushållsvatten utom i en brunn där vattnet var missfärgat och hade för högt pH-värde.

Föroreningarna har fortsatt i flera år och det är förbjudet att förorena grundvatten. När säger NTM-centralen stopp?

– Det är vi som övervakar men jag känner inte till fallet. Du bör fråga den som har hand om ärendet, säger chefen för miljö och naturresursområdet vid NTM-centralen Marketta Virta.

Esbo miljönämnd har i många år bekantat sig med vattenproverna från Käringmossen – Vinkelkärr. Provtagningen började 1987 i Käringmossen och utvidgades 1992 till Vinkelkärr där man börjat dumpa kraftverksaska från Finno kraftverk.

Från år 2003 analyseras både ytvatten och grundvatten. Under årens lopp har vattenproverna visat förhöjda värden av bland annat kväve och fosfor, järn, klorid, sulfat, barium, nickel, arsenik, krom och värmebeständiga koliforma bakterier.

En del av det förorenade vattnet från avfallshanteringscentralen leds till en bassäng och därifrån vidare till Finno reningsverk. Proverna som togs här visar att de skadliga ämnena ligger under gränsvärden som HRM slagit fast. Men bland annat mängden arsenik, krom och nickel var högre än vad det europeiska utsläppsregistret E-PRTR:s tröskelvärde tillåter.

Ytvattnet som rinner till Gumböle- ån och Mankån och bäckar som rinner till Låjärv och Nupursträsket innehåller bland annat stora mängder klorid, sulfat, kväve och järn.

Hur förhåller ni er i miljönämnden till den här rapporten, ordförande Henna Partanen (Gröna)?

– För mig är det ett nytt ärende, jag är ny ordförande, men vid förra mötet diskuterade vi att invånarna i Kolmpers borde få ansluta sig till vattenledningsnätet för att de är rädda för förorenat dricksvatten.

Hbl lyckades inte nå den ansvarige tjänstemannen vid NTM-centralen i fredags.