Arbetsmarknadsarmbrytning

Svenska dagbladet publicerade (19.1) en översikt över ordens betydelse i politiken. Det var en sammanställning av hur ofta olika ord använts av svenska riksdagspartier under de senaste åren. ”Utanförskap” talades det just inte alls om under perioden 1996-2001, nu används begreppet av alla partier. Ordet ”låginkomsttagare” har däremot så gott som försvunnit. Skillnaden mellan vad de två orden uttrycker säger mycket om hur de politiska styrkeförhållandena förändrats.

Ord är viktiga i samhällsdebatten. I Finland har arbetslivet fått en central roll i diskussionen om den statliga ekonomin. Bland annat Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Etla, Raimo Sailas, Juhana Vartiainen och Samlingspartiets ungdomsförbund har föreslagit allt från lägre löner för äldre arbetstagare till ett raserande av hela kollektivavtalssystemet. Att debatten om arbetslivet är så hårt dominerad av näringslivet och samlingspartiet leder till en ensidig bild av problemen och en alldeles för fattig diskussion om lösningarna. Det finns andra begrepp och synpunkter att använda.
Höjda löner i stället för lönesänkningar. Att sänka eller frysa lönerna under en recession minskar den inhemska efterfrågan och påverkar därigenom hela ekonomin negativt. Sänkta löner ökar lätt såväl arbetstagarnas som företagarnas skuldsättning och ökar instabiliteten på arbetsmarknaden. Finland har i stället ett akut behov av att höja lönenivån speciellt inom vårdbranscherna. En låg lönenivå kombinerad med fysiskt tungt arbete har lett till en stor brist på utbildad arbetskraft inom en bransch som är livsviktig för människor i alla åldrar.
En kortare arbetsdag och en jämnare arbetsfördelning i stället för en mekanisk höjning av pensionsåldern. Den faktiska pensionsåldern är redan i genomsnitt flera år under den officiella. Det beror på ungas förtidspensioneringar på grund av stress och psykiska problem samt de svårigheter många äldre arbetssökande har i fråga om att hitta jobb.
Gruppklagan för fackförbunden i stället för lokala avtal. Genom gruppklagan får fackförbunden bättre möjligheter att försvara även de arbetstagares rättigheter som har osäkra anställningsförhållanden. För en enskild kort- eller deltidsarbetstagare eller en person som arbetar via ett bemanningsföretag kan det stå sig dyrt att försvara sina rättigheter. Lagbrott och försummade arbetsgivarförpliktelser är som en följd av en allt osäkrare arbetsmarknad vardagsmat inom alltför många branscher.
En tryggad utkomst i stället för hårdare krav på arbetssökande. Socialskyddssystemet är ett lapptäcke av byråkrati som hindrar många att ta emot kortare arbetstillfällen och fungerar dåligt för korttidsarbetare och frilansare. Genom en grundinkomst tryggas allas rätt till en utkomst på ett flexibelt och humant sätt.

Politik handlar långt om vem som hörs och om vem som har makt att definiera vad som borde göras och vilka problemen är. Därför är orden så viktiga - och att fler än en part deltar i diskussionen.
Li Andersson är ordförande för Vänsterunga och stadsfullmäktigeledamot i Åbo.